Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Վերապատրաստման իրականացման խորհրդատու (Սոցիալական աշխատողների ուսուցում աշխատավայրում (քոուչինգ))

28.04.2022

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը ստանալով ֆինանսավորում Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամից «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մտադիր է ստացված միջոցների մի մասն ուղղել խորհրդատվական ծառայությունների:

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ` Ասոցիացիա) ստանալով ֆինանսավորում Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամից «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» (“Promoting Social Inclusion and Self-Reliant Livelihood Activities in Armenia”) դրամաշնորհային ծրագրի (հետայսու՝ Ծրագիր) շրջանակներում մտադիր է ստացված միջոցների մի մասն ուղղել խորհրդատվական ծառայությունների:

Հանձնարարականի հիմնական նպատակն է հզորացնել Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի նորաստեղծ Միասնական սոցիալական ծառայության և համայնքային սոցիալական աշխատողների կարողությունները իրականացնելով ուսուցում աշխատավայրում (քոուչինգ) սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության արդյունավետ կիրառման համար։

  • Մշակել ամսական հաշվետվություններ ստեղծված մարտահրավերների, ինչպես նաև տեղում վերոհիշյալի համապատասխան սոցիալական աշխատողներին տրամադրված աջակցության ամփոփում:Խորհրդատուն Ծրագրի իրականացնող գործակալության ներկայացուցչի (Ծրագրի առաջին բաղադրիչի համակարգող) հսկողության ներքո և այլ տեղական խորհրդատուների հետ սերտ համագործակցությամբ պետք է իրականացչի ուսուցում աշխատավայրում (քոաչինգ) վերոհիշյալ ծրագրային մարզերում։   

   Աշխատանքային պարտականություններ

   Խորհրդատուն պատասխանատու է հետևյալ խնդիրների համար ՝

   • Ծանոթանալ և լավագույնս կիրառել ծրագրի շրջանակներում փորձարկվող դեպքի վարման մեթոդաբանութնոը (ինչպես նկարագրված է փորձնական գործառնական ձեռնարկում):
   • Անհատական և խմբային քոուչինգ աջակցություն տրամադրել տեղական սոցիալական աշխատողներին / դեպք վարողներին հետևյալ խնդիրների համար՝
    • Դեպքերի գրանցում (ներառյալ MIS- ի (տեղեկատվական կառավարման համակարգ) կիրառումը)
    • Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ (կարիքների խորը գնահատում, մոտիվացիոն հարցազրույց, տնային այցեր, քարտեզագրում և այլն)
    • բարդ հաճախորդների հետ աշխատանք
    • կապերի հաստատում
    • Ռեսուրսների մոբիլիզացում
    • Հաճախորդների հետ հաղորդակցում ակտիվացման, հզորացման, համայնքների մոբիլիզացման և ներառման վերաբերյալ
   • Աջակցել զարգացնել և բարելավել սոցիալական աշխատանքի հմտությունները հետևյալ ուղղություններով՝
    • Կարեկցանք
    • Արդյունավետ հաղորդակցություն
    • Կազմակերպում
    • Քննադատական մտածողություն, որպեսզի կարողանան վերլուծել անկողմնակալ դիտորդությունից և հաղորդակցությունից ստացված տեղեկատվությունը
    • Ակտիվ ունկնդրում
    • Շահերի պաշտպանություն

   • Համապատասխան համայնքներում տեղական սոցիալական ծառայության աշխատուժի հետ անցկացնել ամենամսյա հանդիպումներ հետևյալի վերաբերյալ՝

   Համագործակցային սոցիալական աշխատանքի պրակտիկա

   Ինքնօգնություն և մասնագիտական այրման կանխարգելում

  • Մշակել ամսական հաշվետվություններ ստեղծված մարտահրավերների, ինչպես նաև տեղում վերոհիշյալի համապատասխան սոցիալական աշխատողներին տրամադրված աջակցության ամփոփում:

   Անհրաժեշտ հմտություններ

  • Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում (սոցիալական աշխատանք , սոցիոլոգիա, սոցիալական գիտություններ, և այլն),
  • Սոցիալական աշխատանքի շրջանակի և մոդելների խորը իմացություն և ոչ պակաս քան 5 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
  • վերապատրաստաման դասընթացների և քոուչինգի անցկացման փորձ (Ծրագրի համապատասխան առաջնային ոլորտներում փորձառությունը, ինչպիսիք են ակտիվացումը, մանկական աղքատությունը և ներառումը, կդիտվի առավելություն)
  • Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի, և դեպքի վարման փորձ,
  • Աշխատանքի փորձ պետական սոցիալական ծառայությունների գործակալությունների և համապատասխան տարածքային կենտոննների հետ ,
  • Հաղորդակցման, ներկայացման և ֆասիլիտացման հմտություններ,
  • Համապատասխան համակարգչային հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են լավ մշակված մասնագիտական փաստաթղթերի կազմման և առցանց ծրագրի կառավարման համակարգերի աշխատանքի համար

   Ծրագրի մասին

   Ծրագիրը Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ավելի քան 11,000 խոցելի անձանց համար ընդլայնելու է սոցիալական աջակցության նպաստներից և ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները, և տրամադրելու է ինքնազբաղվածության աջակցություն: Ծրագրի դրամաշնորհը տրամադրվել է Ճապոնիայի Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամի (Japan Social Development Fund, JSDF) կողմից:  

   Ծրագիրը ներառում է հետևյալ 3 բաղադրիչները`

   Բաղադրիչ 1. Խորհրդատվական պիլոտային ծրագրի մշակում և իրականացում.    

   Սույն բաղադրիչը կաջակցի ոլորտային պետական ծրագրերին` մշակելու և ներդնելու սոցիալական դեպքի վարման համալիր մոտեցում, որը երկրի սոցիալական պաշտպանության և զբաղվածության ոլորտում կծառայի ծառայությունների և նպաստների ներքին ներդաշնակության բարձրացմանը:

   Առաջին բաղադրիչի նպատակներն են` ա) բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների հասանելիությունը ՀՀ առավել խոցելի բնակչության համար («Ընտանեկան նպաստ» համակարգի շահառուներ) և բ) ակտիվացնել «Ընտանեկան նպաստ» համակարգի  ազատ աշխատուժ ունեցող շահառուներին դառնալ ինքնաբավ՝ տրամադրելով ինքնազբաղվածության հնարավորություններ:

   Այս նպատակների իրագործումը կապահովվի սոցիալական դեպքի վարման համակարգի զարգացմանն ուղղված խորհրդատվական և տեխնիկական աջակցության շնորհիվ, մասնավորապես` շահառուների նույնականացման, գրանցման, ներգրավման և թիրախավորման գործառնական ընթացակարգերի, ինչպես նաև բողոքների քննման, մոնիտորինգի, համայնքային աշխատանքների, տեղեկատվական արշավների և կարողությունների զարգացման մեխանիզմների մշակման միջոցով:

   Սոցիալական դեպքի վարման հայեցակարգային շրջանակը և մեթոդաբանությունը հիմնված կլինեն Կառավարության կողմից սահմանված հետևյալ հիմնական ուղղությունների/չափումների (dimensions)  վրա, որոնք որպես առաջնահերթություն կապահովվեն ծրագրի շրջանակներում`

   • Ակտիվացում,
   • Մարգինալացված և ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսությունների ներառում/ներգրավում (պետական և ոչ պետական ռեսուրսների մոբիլիզացում, կրթական, բժշկական սպասարկման և մասնագիտացված ծառայությունների հասանելիության ապահովում ընտանիքի չափահաս և անչափահաս անդամների համար),
   • Մանկական աղքատության նվազեցում (կրթության և բժշկական ծառայությունների հասանելիության ապահովում, մինչև հինգ տարեկան երեխաների թերսնման խնդրի լուծում, ռիսկերի նվազեցման նպատակով` ինստիտուցիոնալացման կանխարգելում և վաղ միջամտություն):

   Բոլոր չափումներով հատուկ ուշադրություն է դարձվելու այն տնային տնտեսություններին, որտեղ ապրում է հաշմանդամություն ունեցող անձ:

   Բաղադիչ 2. Կարողությունների զարգացում և ձեռնարկատիրական աջակցություն.

           Այս բաղադրիչի շրջանակում կներդրվեն ձեռնարկատիրական աջակցության ծրագրերը, մասնավորապես` կփորձարկվի «Ընտանեկան նպաստ» ծրագրի ազատ աշխատուժ ունեցող շահառու ընտանիքներին փոքր բիզնես սկսելու նպատակով  դրամաշնորհների տրամադրման ծրագիրը, որը կուղեկցվի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ վերապատրաստումներով և խորհրդատվությամբ (քոուչինգ)։ Նպատակ ունենալով ապահովել Ծրագրի արդյունքների կայունությունը և հաշվի առնելով համանման Ծրագրերի իրականացման նախկին, նաև  JSDF փորձը, Ծրագիրը շեշտը կդնի սքրինինգի, համապարփակ գնահատման և  կարողությունների շարունակական զարգացման վրա (այդ թվում, ուսուցում, մենթորինգ և քոուչինգ):

   Բաղադրիչ 3:  Ծրագրի կառավարում և կազմակերպում, մոնիտորինգ ու գնահատում և գիտելիքների տարածում

   Ծրագիրը մշակվել է Համաշխարհային բանկի կողմից՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համագործակցությամբ և իրականացվելու է «Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության կողմից, որը Հայաստանում սոցիալական աշխատողների ազգային մասնագիտական ներկայացուցչական և շահույթ չհետապնդող կառույց է:

   Ճապոնիայի Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամը հինադրվել է Ճապոնիայի Կառավարության և Համաշխարհային Բանկի կողմից՝ որպես Համաշխարհային Բանկի սահմանված չափանիշներին համապատասխանող երկրների բնակչության ամենաաղքատ և առավել խոցելի խմբերին ուղղակի օգնություն ցուցաբերելու մեխանիզմ: Հիմնական նպատակն է՝ ամրապնդել նրանց ներուժը, ընդլայնել նրանց կարողությունը և մասնակցությունը հասարակական և տնտեսական կյանքում:

   Դիմումի ընթացակարգ

   AASW-ն այժմ հրավիրում է համապատասխան անհատ խորհրդատուներին ("խորհրդատուներին") նշել իրենց հետաքրքրվածությունը ծառայությունների մատուցման հարցում: Շահագրգիռ խորհրդատուները պետք է տրամադրեն տեղեկատվություն, որը հաստատում է, որ նրանք ունեն անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխան փորձ ծառայությունների մատուցման համար

   Վերոշարադրյալ պահանջներին համապատասխանող խորհրդատուները կարող են մինչև 2022 թվականի մայիսի 11-ը ներկայացնել մոտիվացիոն նամակ և կենսագրական թերթիկ (CV) ստորև նշված էլեկտրոնային հասցեով:

   Պարույր Սևակի 30 բն 43/1, Երևան, ՀՀ

   Էլ. փոստ՝ procurement@aasw.org

Հայտարարություններ

Տեսնել ավելին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեսնել ավելին