Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Գնահատման խորհրդատուի ընտրության մրցույթ

10.08.2021

Սոցիալական աշխատողների փորձառության և միջամտության ջանքերի (մինչ վերապատրաստումները և դրանից ավարտին) գնահատում (գնահատման ռազմավարություն, համակարգում և զեկույց)

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա»  (AASW) հասարակական կազմակերպությունը «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» (“Promoting Social Inclusion and Self-Reliant Livelihood Activities in Armenia”)  դրամաշնորհային ծրագրի (հետայսու՝ Ծրագիր կամ PSISLA) շրջանակում հայտարարում  է խորհրդատուի ընտրության մրցույթ՝ Սոցիալական աշխատողների գնահատման (գնահատման ռազմավարություն, համակարգում և զեկույց) առաջադրանքը իրականացնելու նպատակով։

Այս խորհրդատվության հիմնական նպատակն է՝ որակական և քանակական մեթոդների կիրառմամբ գնահատել Շիրակի, Լոռու, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի 200 պետական և համայնքային սոցիալական աշխատողների (ովքեր մասնակցում են ծրագրի կարողությունների զարգացման միջոցառումներին՝ դասընթացներին և քոուչինգային սեսիաներին) սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների և դրանց կիրառման հմտությունների առաջընթացը։ 

Աշխատանքի շրջանակը   

Ծրագիրն իրականացնող գործակալության (ԾԻԳ) ներկայացուցչի ղեկավարության և վերահսկողության ներքո (Ծրագրի Մոնիթորինգի և գնահատման մասնագետ)` Խորհրդատուն գնահատելու է ծրագրի բոլոր թիրախային մարզերում սոցիալական աշխատողների փորձառությունը և միջամտության ջանքերը (մինչ վերապատրաստումները և դրանից ավարտին), մասնավորապես՝

 1. Մշակել սոցիալական աշխատողների գիտելիքների և հմտությունների գնահատման ռազմավարություն և գործիքներ,
 2. Իրականացնել սոցիալական աշխատողների սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների և դրանց կիրառման հմտությունների գնահատում մինչ կարողությունների զարգացման դասընթացներին մասնակցելը,
 3. Իրականացնել սոցիալական աշխատողների սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների և դրանց կիրառման հմտությունների գնահատում կարողությունների զարգացման դասընթացների ավարտին,
 4. Մշակել սոցիալական աշխատողների գնահատման զեկույց։

Խորհրդատուն պատասխանատու է հետևյալ առաջադրանքների համար՝

 1. «Մշակել սոցիալական աշխատողների գիտելիքների և հմտությունների գնահատման ռազմավարություն և գործիքներ» առաջադրանքի շրջանակում Խորհրդատուն պատասխանատու է հետևյալի իրականացման համար՝

ա)  200 պետական և համայնքային սոցիալական աշխատողների փորձառության և միջամտության ջանքերի գնահատման ռազմավարության մշակում, ներառյալ ներկայացուցչական ընտրանքի կազմում (անհրաժեշտության դեպքում), տվյալների հավաքագրման և վերլուծության գործիքակազմի մշակում, ինչը թույլ կտա գնահատել՝

 • Դասընթացների/քոուչինգային սեմինարների արդյունավետությունը, համապատասխանությունը սոցիալական աշխատողների կարիքներին և դրանց օգտակարության վերաբերյալ վերջիններիս ընկալումները,
 • Սոցիալական աշխատողների գիտելիքների և հմտությունների առաջընթացը դեպքի վարման մեթոդաբանության կիրառման հարցում, մասնավորապես `
  • սոցիալական դեպքի վարման ընթացակարգի իմացություն,
  • հետևյալ հայեցակարգերի կիրառման հիմնական սկզբունքների իմացություն. ակտիվացում, ներառում և մանկական աղքատություն ,
  • արդյունավետ փոխազդեցություն շահառուների հետ,
  • շահառուների հետ հաղորդակցման և հարցազրույցի հմտություններ,
  • շահառուի կարիքների և ուժեղ կողմերի գնահատման հմտություններ,
  • տնայցերի իրականացման հմտություններ,
  • կարիքներից բխող համարժեք մասնագիտական միջամտությունների  իրականացում,
  • սոցիալական դեպքերի փաստաթղթավորում և համապատասխան աշխատանքային ձևանմուշների կիրառում (սոցիալական աշխատողի օրագիր, արձանագրություններ, գնահատման թերթիկներ, դեպքերի քննարկում, ուղղորդումներ, ընտանիքի միջամտության և զարգացման ծրագիր և այլն),
  • հաղորդակցման հմտություններ,
  • դեպքի վարման մեթոդաբանության կիրառում ակտիվացման, ներառման և մանկական աղքատության շրջանակում,

բ) Գնահատման ռազմավարությունը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ մեթոդները.

 • Դասընթացների շրջանակում սոցիալական աշխատողների գիտելիքների նախա և հետգնահատում (ձևանմուշները մշակվելու են Բաղադրիչ 1-ի տեղական խորհրդատուների հետ սերտ համագործակցությամբ),
 • Խմբային հարցազրույցներ / ֆոկուս խմբային քննարկումներ,
 • Անմիջական դիտարկումներ,
 • Ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,
 • Փաստաթղթերի վերլուծությում.

գ) Ծրագրում ներգրավված սոցիալական աշխատանքի 15 խորհրդատուների (վերապատրաստողներ) հետ գնահատման գործիքակազմի փորձարկում (ապրոբացիա) և գնահատման գործիքակազմի վերանայում։

 1. «Իրականացնել սոցիալական աշխատողների սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների և դրանց կիրառման հմտությունների գնահատում մինչ կարողությունների զարգացման դասընթացներին մասնակցելը» առաջադրանքի շրջանակում Խորհրդատուն  պատասխանատու է հետևյալի համար՝

ա) Գնահատման ռազմավարության տրամաբանությամբ՝  Սոցիալական աշխատողների (տվյալների հավաքագրում) գնահատման խորհրդատուի հետ սերտ համագործակցությամբ, համակարգել և կազմակերպել պետական և համայնքային 200 սոցիալական աշխատողների գիտելիքների և հմտությունների նախնական գնահատում,

բ) Խմբային հարցազրույցներ իրականացնել 200 պետական և համայնքային սոցիալական աշխատողների առնվազն 25% -ի հետ,
գ) Գնահատման ռազմավարությամբ սահմանված տրամաբանությամբ՝ միավորել, համակարգել և վերլուծել գնահատման շրջանակներում կիրառված որակական և քանակական մեթոդներով հավաքագրված տվյալները և մշակել «Սոցիալական աշխատողների նախնական գնահատման հաշվետվություն».

 1. «Իրականացնել սոցիալական աշխատողների սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների և դրանց կիրառման հմտությունների գնահատում կարողությունների զարգացման դասընթացների ավարտին» առաջադրանքի շրջանակում Խորհրդատուն պատասխանատու է հետևյալի համար՝

ա) Գնահատման ռազմավարության տրամաբանությամբ՝  Սոցիալական աշխատողների (տվյալների հավաքագրում) գնահատման խորհրդատուի հետ սերտ համագործակցությամբ, համակարգել և կազմակերպել պետական և համայնքային 200 սոցիալական աշխատողների գիտելիքների և հմտությունների նախնական գնահատում,

բ) Խմբային հարցազրույցներ իրականացնել 200 պետական և համայնքային սոցիալական աշխատողների առնվազն 25% -ի հետ,
գ) Իրականացնել սոցիալական աշխատանքի դասընթացավարների/քոուչների կողմից՝ սոցիալական աշխատողների առաջընթացի վերաբերյալ կազմված հաշվետվությունների (ներկայացուցչական նմուշ) վերլուծություն,

դ) Ֆոկուս խմբային քննարկում իրականացնել սոցիալական աշխատանքի դասընթացավարների / քոուչների հետ՝ սոցիալական աշխատողների հմտությունների առաջընթացի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և ընկալումները պարզելու նպատակով,

ե) Գնահատման ռազմավարությամբ սահմանված տրամաբանությամբ՝ միավորել, համակարգել և վերլուծել գնահատման շրջանակներում կիրառված որակական և քանակական մեթոդներով հավաքագրված տվյալները և մշակել «Սոցիալական աշխատողների ավարտական գնահատման հաշվետվություն».

 1. «Մշակել սոցիալական աշխատողների գնահատման զեկույց» առաջադրանքի շրջանակում Խորհրդատուն պատասխանատու է՝   ամբողջական հաշվետվության մշակման համարը, որը ներառելու է սոցիալական աշխատողների դեպքի վարման մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների և դրանց կիրառման հմտությունների և առաջընթաց գնահատման արդյունքները, այդ թվում սոցիալական աշխատողների նախնական և ավարտական գնահատման հաշվետվությունների տվյալների համեմատական վերլուծությունների միջոցով:

Ժամանակացույց և միջանկյալ արդյունքներ

Առաջադրանք

Միջանկյալ արդյունքներ

Առաջադրանքի իրականացման տևողություն

Վերջնաժամկետ

Մշակել սոցիալական աշխատողների գիտելիքների և հմտությունների գնահատման ռազմավարություն և գործիքներ  

Սոցիալական աշխատողների գնահատման մոտեցում և գործիքակազմ

10 օր

Պայմանագրի ստորագրումից 10 օր անց

Իրականացնել սոցիալական աշխատողների սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների և դրանց կիրառման հմտությունների գնահատում մինչ կարողությունների զարգացման դասընթացներին մասնակցելը

Սոցիալական աշխատողների նախնական գնահատման զեկույց

2 ամիս

Պայմանագրի ստորագրումից 2 ամիս անց

Իրականացնել սոցիալական աշխատողների սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների և դրանց կիրառման հմտությունների գնահատում կարողությունների զարգացման դասընթացների ավարտին

Սոցիալական աշխատողների ավարտական գնահատման զեկույց

2 ամիս

Փետրվար-Մարտ 2023

Ապրիլ 1, 2023

Մշակել սոցիալական աշխատողների գնահատման զեկույց

Սոցիալական աշխատողների գնահատման զեկույց (համեմատական վերլուծություն)

1 ամիս

Ապրիլ 2023

Մայիս 1, 2023

Փաստաթղթերի աշխատանքային լեզուն հայերենն է:

 Անհրաժեշտ որակովորումները՝

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն սոցիալական գիտությունների բնագավառում (սոցիոլոգիա, սոցիալական աշխատանք և հարակից ոլորտներ),
 • Առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ` որպես գնահատող,
 • Որակի գնահատման և տվյալների վերլուծության փորձ սոցիալական պաշտպանության և սոցիալական աշխատանքի ոլորտներում,
 • ՀՀ սոցիալական պաշտպանության համակարգի գերազանց իմացություն,
 • Հայերենով գերազանց գրավոր և բանավոր հաղորդակցության հմտություններ, գնահատման իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքներն ու մեթոդները կիրառելու բավարար փորձառություն, ներառյալ տվյալների հավաքագրման մասնակցային գնահատման տեխնիկան։
 • Ծրագրի մարզեր գործուղվելու, տեղական խորհրդատուների թիմում աշխատելու պատրաստակամություն և ունակություն:

Ծրագիր

Ծրագիրը Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ավելի քան 11,000 խոցելի անձանց համար ընդլայնելու է սոցիալական աջակցության նպաստներից և ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները, և տրամադրելու է ինքնազբաղվածության աջակցություն: Ծրագրի դրամաշնորհը տրամադրվել է Ճապոնիայի Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամի (Japan Social Development Fund, JSDF) կողմից: 

Ծրագիրը մշակվել է Համաշխարհային բանկի կողմից ` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ, և այն կիրականացվի «Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» ոչ առևտրային հասարակական կազմակերպության կողմից, որը հանդիսանում է  Հայաստանում սոցիալական աշխատողների ազգային մասնագիտական ներկայացուցչական մարմին: JSDF-ը ստեղծվել է Ճապոնիայի կառավարության և Համաշխարհային բանկի կողմից ` որպես Համաշխարհային բանկի իրավասու երկրների առավել աղքատ և խոցելի խմբերին ուղղակի օգնություն տրամադրելու մեխանիզմ: Նպատակն է ընդլայնել նրանց հնարավորությունները, ուժեղացնել նրանց կարողությունները և մասնակցությունը հասարակության և տնտեսական կյանքում:

 Դիմել

Վերոշարադրյալ պահանջներին համապատասխանող խորհրդատուները կարող են մինչեւ 2021 թվականի օգոստոսի 10-ը ներկայացնել մոտիվացիոն նամակ և կենսագրական թերթիկ (CV) ստորև նշված էլեկտրոնային հասցեով: Խնդրում ենք էլ. փոստի «Subject» դաշտում նշել հանձնարարականի անվանումը՝ «Սոցիալական աշխատողների գնահատման խորհրդատու(գնահատման մոտեցում, համակարգում և զեկուցում)»:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հարցազրույցի կհարավիրվեն միայն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները:

Էլ. փոստ՝  procurement@aasw.org   

Հարցերի և պարզաբանումների համար hեռ.`(374 93) 51-44-99 

Հայտարարություններ

Տեսնել ավելին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեսնել ավելին