Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Իրազեկման ռազմավարության և Հանրային արշավի խորհրդատու

17.04.2021

Ծրագրային հաղորդակցություն և PR, հիմնական փուլ

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ` Ասոցիացիա) «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» (“Promoting Social Inclusion and Self-Reliant Livelihood Activities in Armenia”) դրամաշնորհային ծրագրի (հետայսու՝ Ծրագիր) շրջանակում հայտարարում է Իրազեկման ռազմավարության և Հանրային արշավի (Ծրագրային հաղորդակցություն և PR, հիմնական փուլ խորհրդատուի ընտրության մրցույթ:

Խորհրդատվության հիմնական նպատակն է ղեկավարել ծրագրի շահառուների իրազեկման միջոցառումների և ծրագրի հաղորդակցման արշավի ձևավորումը և իրականացումը, մասնավորապես `արդյունավետ իրականացում ապահովելու հետևյալի համար 1) շահառուների իրազեկման արշավ (համայնքային և քաղաքային հանդիպումներ, տեղեկտվական հանդիպումներ, ծրագրի թիրախային շահառուների հետ հաղորդակցություն և այլն) 2) քաղաքական շրջանակի և ծրագրի իրականացման հաղորդակցական արշավ (կոնֆերանսեր, կլոր-սեղան քննարկումներ, փակման միջոցառումներ, ԶԼՄ-ների հետ հաղորդակցություն և այլն)։

Հանձնարարականի իրականացման ժամկետները` 2021թ. փետրվար -2023թ. հունիս:

Աշխատանքի շրջանակը

Ծրագրի ղեկավարի (PM) անմիջական հսկողության ներքո, ով կգործի Հաճախորդի անունից, իրազեկման ռազմավարության և հանրային արշավի գծով խորհրդատուն (PR խորհրդատու) պատասխանատու է ծրագրի թիմին տեխնիկական օժանդակություն ցուցաբերելու համար ` շահառուների իրազեկման և ծրագրի հաղորդակցման արշավի արդյունավետ իրականացման և ձևավորման համար, համաձայն Ծրագրի գործառնական ձեռնարկի (POM) և տրամադրված հաղորդակցության և դոնորների տեսանելիության (JSDF և Համաշխարհային բանկ) ուղեցույցներին համապատասխան:

PR խորհրդատում կտրամադրի ռազմավարության վերաբերյալ ուղեցույցներ ծրագրի արդյունավետ PR համար (թիրախավորելով աղքատներին և խոցելիներին), աջակցություն կցուցաբերի ծրագրի միջոցառումների ընթացքում ծրագրի արդյունավետ PR- ի և հաղորդակցության իրականացման գործում, կաջակցի համապատասխան միջոցառումների կազմակերպմանը, կապահովի կայքի և սոցիալական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների ժամանակին թարմացումը, կհամագործակցի ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների և հասարակական կազմակերպությունների հետ:

 1. Շահառուների իրազեկման արշավը (համայնքային և քաղաքային հանդիպումներ, տեղեկտվական հանդիպումներ, ծրագրի թիրախային շահառուների հետ հաղորդակցություն և այլն) իրականացնելու համար խորհրդատուն պատասխանատու է`
 • պատրաստելու ծրագրի PR և հաղորդակցման նախագիծ՝ ծրագրի հրատարակություններին վերաբերող առաջարկներով (թռուցիկ սոցիալական գործերի կառավարման հարցերի վերաբերյալ, թռուցիկ շահառուների ձեռներեցության աջակցության վերաբերյալ, 5 տեղական (մարզային) մեդիա հրատարակություններ, 2 հոդված ծրագրի կայքի համար (blog), 3 հանրային ծառայությունների հայտարարություն և այլն) և հաղորդակցման միջոցառումներ ծրագրի գործունեության վերաբերյալ հասարակության իրազեկումը բարձրացնելու համար (ներառյալ առնվազն 10 ծրագրի կայքէջի նորությունների հրապարակումները կազմակերպված տեղեկատվական հանդիպումների վերաբերյալ, քաղաքային և համայնքային հանդիպումների վերաբերյալ և այլն) աջակցելու ծրագրի սահուն իրականացմանը, ներառյալ փորձի փոխանակումը և լավագույն փորձառնությունների խթանումը ծրագրի ենթդրամաշնորհ ստացող շահառուների շրջանում։ Նախագիծը պետք է ներառի առաջադրանքների մանրամասն ցանկ, այդպիսի առաջադրանքների տևողությունը և հաճախականությունը և նախատեսված պարտականությունները, ինչպես նաև արձանագրություն ծրագրի կայքով և սոցիալական կայքերի էջերով ստացված հաղորդագրություններին պատասխանելու վերաբերյալ՝ շահառուի բողոքների լուծման մեխանիզմի համաձայն,
 • Իրականացնելու շարունակական բովանդակության մշակում (ծրագրի միջոցառումենրի համար հայտարարություններ, բլոգի համար հոդվածներ, վիդեոդարանի թարմացումներ, նկարներ և այլն) և ծրագրի կայքի և սոցցանցերի էջերի տեխնիկական կառավարում (Facebook and Instagram), ինչպես նաև այս կապերի միջոցով ստացած նամակների վերահսկողություն,
 • Մասնակցելու և աջակցելու շահառուների իրազեկման արշավին (50 քաղաքային և համայնքային հանդիպումներ, 5 տեղեկանտվական հանդիպումներ, ծրագրի թիրախային շահառուների հետ հաղորդակցություն և այլն),
 • Համագործակցելու ծրագրի կայքի մշակման և տեխնիկական սպասարկման հարցով զբաղվող ՏՏ ընկերության հետ՝ կայքի փորձարկման / կատարելագործման և կարգավորման (սխալների շտկման) գործողություններ իրականացնելու համար,
 • Վերապատրաստելու և աջակցելու ծրագրի օգնականին՝ կայքի և սոցցանցերի (Facebook և Instagram) կառավարման գործիքների հետ աշխատելու համար:
 1. Քաղաքական շրջանակի և ծրագրի իրականացման հաղորդակցման արշավը (կոնֆերանսեր, կլոր-սեղան քննարկումներ, փակման միջոցառումներ, ԶԼՄ-ների հետ հաղորդակցություն և այլն) իրականացնելու համար PR խորհրդատուն պատասխանատու է՝
 • Մասնակցելու պլանավորմանն ու աջակցությանը՝ քաղաքական շրջանակի և ծրագրի իրականացման հաղորդակցման արշավի միջոցառումների կազմակերպմանը (կոնֆերանսեր, կլոր-սեղան քննարկումներ, ՀՀ ԱՍՀՆ-ի և ՀԲ-ի հետ համաձայնեցված մեթոդաբանական նյութերի տարածում, փակման միջոցառում և այլն),
 • Ապահովելու ծրագրի կարողությունների զարգացման և ձեռնարկատիրության աջակցության բաղադրիչի PR- ծածկույթը (բիզնես կարողությունների զարգացման թրեյնինգների վերաբերյալ առնվազն 5 հրատարակություն, 5 հրատարակություն ենթադրամաշնորհների գնահատման գործընթացի վերաբերյալ, 10 հաջողված պատմություն ենթադրամաշնորհների ծրագրերի իրականացման մասին և 7 հրատարակություն ծրագրի կայքում և/կամ սոցցանցերում ներկայացված ցուցահանդես վաճառքների վերաբերյալ),
 • Ապահովելու քաղաքական շրջանակի և ծրագրի իրականացման հաղորդակցման արշավի միջոցառումների PR ծածկույթը (առնվազն 15 հրատարակություն ծրագրի կայքով և/կամ սոցցանցերով), կազմակերպելու առնվազն 3 մամլո ասուլիս և պատրաստելու համապատասխան մամլո հաղորդագրություններ։
 1. Ծրագրի շահառուների իրազեկման և հանրային արշավի հետ կապված վարչական գործառույթներ իրականացնելու համար PR խորհրդատուն պատասխանատու է՝
 • Մասնակցելու և նպաստելու տեխնիկական բնութագրերի պատրաստմանը (ToR-ներ, գնումների հետ կապված այլ փաստաթղթեր) և բացահայտելու որակավորված մատակարարներին՝ շահառուների իրազեկման և ծրագրի հաղորդակցման արշավի հետ կապված (ըստ անհրաժեշտության մասնակցել գնահատման հանձնաժողովներին),
 • Մշակելու կանոնավոր (ամսական) հաշվետվություններ և թարմացումներ շահառուների իրազեկման և ծրագրի հաղորդակցման արշավի վերաբերյալ, նպաստելու առաջընթացի եռամսյակային հաշվետվությունների պատրաստմանը,
 • Ապահովելու հաղորդակցության և դոնորների տեսանելիության (JSDF և Համաշխարհային բանկ) ուղեցույցների խստիվ պահպանումը և ՀԲ հաղորդակցության թիմի հետ համագործակցությունը,
 • Իրականացնելու կանոնավոր այցելություններ ծրագրի թիրախային մարզեր ՝ ըստ շահառուների իրազեկման և ծրագրի հաղորդակցման արշավի կարիքների (իրականացնել առնվազն 50 այց),
 • Իրականացնելու ծրագրի ներկայացումը գրավոր և բանավոր հարթակներում (ծրագրի կարիքներից ելնելով),
 • Մասնակցելու Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվող կանոնավոր իրականացվող աջակցության առաքելություններին,
 • Կատարելու ծրագրի հաղորդակցման հետ կապված վարչական պարտականություններ (ծրագրի կարիքներից ելնելով),
 • Անհրաժեշտության դեպքում կատարել այլ ծրագրային պարտականություններ։

Անհրաժեշտ որակովորումները՝

 • Բարձրագույն կրթություն հաղորդակցության, լրագրողության, հանրային կապերի կամ այլ հարակից ոլորտում,
 • Ոչ պակաս քան 6 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • Հայաստանի ԶԼՄ-ների մասին լավ պատկերացում,
 • Տարբեր ձևաչափերով հաղորդագրություններ կազմելու ունակություն և ապացուցված փորձ (հոդվածներ, մամուլի հաղորդագրություններ, կայքեր, հաջողության պատմություններ, բլոգերի գրառումներ, ՖԲ գրառումներ և այլն)՝ ճիշտ թիրախավորելով լսարանը,
 • Սոցիալական մեդիայի կառավարման փորձ,
 • PR գործունեության միջազգային կազմակերպությունների և (կամ) նախագծերի հետ (կդիտվի որպես առավելություն),
 • Սոցիալական ոլորտում PR գործունեության փորձ, հատկապես եթե առնչվել է աղքատ և անապահով ընտանիքներին կամ անհատներին,
 • Ծրագրի իրականացման մեջ ներգրավվելու բարձր մոտիվացիա, դինամիկ միջավայրում որպես թիմի խաղացող արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Ծրագրի թիրախային մարզեր ճանապարհորդելու ճկունություն,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի աշխատանքային մակարդակի իմացություն (գրավոր/բանավոր),
 • Լավ համակարգչային և ՏՏ հմտություններ (վեբ կայքի կառավարում, սոցիալական մեդիա, մուլտիմեդիա և այլն)։

Ծրագրի մասին

Ծրագիրը Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ավելի քան 11,000 խոցելի անձանց համար ընդլայնելու է սոցիալական աջակցության նպաստներից և ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները, և տրամադրելու է ինքնազբաղվածության աջակցություն: Ծրագրի դրամաշնորհը տրամադրվել է Ճապոնիայի Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամի (Japan Social Development Fund, JSDF) կողմից: Դրամաշնորհային պայմանագիրը ստորագրվել է 2020թ. մայիսի 6-ին:

Ծրագիրը ներառում է հետևյալ 3 բաղադրիչները`

Բաղադրիչ 1. Խորհրդատվական պիլոտային ծրագրի մշակում և իրականացում.

Սույն բաղադրիչը կաջակցի ոլորտային պետական ծրագրերին` մշակելու և ներդնելու սոցիալական դեպքի վարման համալիր մոտեցում, որը երկրի սոցիալական պաշտպանության և զբաղվածության ոլորտում կծառայի ծառայությունների և նպաստների ներքին ներդաշնակության բարձրացմանը:

Առաջին բաղադրիչի նպատակներն են` ա) բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների հասանելիությունը ՀՀ առավել խոցելի բնակչության համար («Ընտանեկան նպաստ» համակարգի շահառուներ) և բ) ակտիվացնել «Ընտանեկան նպաստ» համակարգի ազատ աշխատուժ ունեցող շահառուներին դառնալ ինքնաբավ՝ տրամադրելով ինքնազբաղվածության հնարավորություններ:

Այս նպատակների իրագործումը կապահովվի սոցիալական դեպքի վարման համակարգի զարգացմանն ուղղված խորհրդատվական և տեխնիկական աջակցության շնորհիվ, մասնավորապես` շահառուների նույնականացման, գրանցման, ներգրավման և թիրախավորման գործառնական ընթացակարգերի, ինչպես նաև բողոքների քննման, մոնիտորինգի, համայնքային աշխատանքների, տեղեկատվական արշավների և կարողությունների զարգացման մեխանիզմների մշակման միջոցով:

Սոցիալական դեպքի վարման հայեցակարգային շրջանակը և մեթոդաբանությունը հիմնված կլինեն Կառավարության կողմից սահմանված հետևյալ հիմնական ուղղությունների/չափումների (dimensions) վրա, որոնք որպես առաջնահերթություն կապահովվեն ծրագրի շրջանակներում`

 • Ակտիվացում,
 • Մարգինալացված և ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսությունների ներառում/ներգրավում (պետական և ոչ պետական ռեսուրսների մոբիլիզացում, կրթական, բժշկական սպասարկման և մասնագիտացված ծառայությունների հասանելիության ապահովում ընտանիքի չափահաս և անչափահաս անդամների համար),
 • Մանկական աղքատության նվազեցում(կրթության և բժշկական ծառայությունների հասանելիության ապահովում, մինչև հինգ տարեկան երեխաների թերսնման խնդրի լուծում, ռիսկերի նվազեցման նպատակով` ինստիտուցիոնալացման կանխարգելում և վաղ միջամտություն):

Բոլոր չափումներով հատուկ ուշադրություն է դարձվելու այն տնային տնտեսություններին, որտեղ ապրում է հաշմանդամություն ունեցող անձ:

Բաղադիչ 2. Կարողությունների զարգացում և ձեռնարկատիրական աջակցություն.

Այս բաղադրիչի շրջանակում կներդրվեն ձեռնարկատիրական աջակցության ծրագրերը, մասնավորապես` կփորձարկվի «Ընտանեկան նպաստ» ծրագրի ազատ աշխատուժ ունեցող շահառու ընտանիքներին փոքր բիզնես սկսելու նպատակով դրամաշնորհների տրամադրման ծրագիրը, որը կուղեկցվի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ վերապատրաստումներով և խորհրդատվությամբ (քոուչինգ)։ Նպատակ ունենալով ապահովել Ծրագրի արդյունքների կայունությունը և հաշվի առնելով համանման Ծրագրերի իրականացման նախկին, նաև JSDF փորձը, Ծրագիրը շեշտը կդնի սքրինինգի, համապարփակ գնահատման և կարողությունների շարունակական զարգացման վրա (այդ թվում, ուսուցում, մենթորինգ և քոուչինգ):

Բաղադրիչ 3: Ծրագրի կառավարում և կազմակերպում, մոնիտորինգ ու գնահատում և գիտելիքների տարածում

Ծրագիրը մշակվել է Համաշխարհային բանկի կողմից՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համագործակցությամբ և իրականացվելու է «Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության կողմից, որը Հայաստանում սոցիալական աշխատողների ազգային մասնագիտական ներկայացուցչական և շահույթ չհետապնդող կառույց է:

Ճապոնիայի Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամը հինադրվել է Ճապոնիայի Կառավարության և Համաշխարհային Բանկի կողմից՝ որպես Համաշխարհային Բանկի սահմանված չափանիշներին համապատասխանող երկրների բնակչության ամենաաղքատ և առավել խոցելի խմբերին ուղղակի օգնություն ցուցաբերելու մեխանիզմ: Հիմնական նպատակն է՝ ամրապնդել նրանց ներուժը, ընդլայնել նրանց կարողությունը և մասնակցությունը հասարակական և տնտեսական կյանքին:

Դիմել

Վերոշարադրյալ պահանջներին համապատասխանող միջազգային խորհրդատուները կարող են մինչեւ 2021 թվականի մայիսի 7-ը ներկայացնել մոտիվացիոն նամակ և կենսագրական թերթիկ (CV) ստորև նշված էլեկտրոնային հասցեով: Խնդրում ենք էլ. փոստի «Subject» դաշտում նշել հանձնարարականի անվանումը՝«Իրազեկման ռազմավարության և Հանրային արշավի խորհրդատու»:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հարցազրույցի կհարավիրվեն միայն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները:

Էլ. փոստ՝ procurement@aasw.org

Հարցերի և պարզաբանումների համար hեռ.`(374 93) 51-44-99

Հայտարարություններ

Տեսնել ավելին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեսնել ավելին